KOSMOLOĢISKIE PRIEKŠSTATI LATVIJAS KLINŠU RAKSTOS UN SPRĒSLĪCU ORNAMENTOS

Authors

  • Bc. philol. Sandis Laime L

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.339

References

Biezais, H. Pasaules uzskats un mītiskā pasaules aina. Grām.: Biezais, H. Seno latviešu debesu dievu ģimene. Rīga : Minerva, 1998,136.-186. Ipp.

Dundulienē, P. Lietuviu liaudies kosmoloģija. Vilnius : Mokslas, 1988, 95 p.

Eliade, M. Sakrālais un profānais. Rīga : Minerva, 1996,189 Ipp.

Eniņš, G. Ko slēpj raksti? (Minējumi). Avots. Nr. 1,1988, 32.-38. Ipp.

Eniņš, G. Dzīvi krusta koki : Pagāniskās ticības neticama brīnumsala. Latvijas Daba. Nr. 16, 2002, 2.-13. Ipp.

Gimbutienē, M. Senovine simbolika lietuviņ liaudies mene. Vilnius : Mintis, 1994,144 p.

Gimbutiene, M. Balti aizvēsturiskajos laikos : Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga : Zinātne, 1994, 226 Ipp.

Kursīte, J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga : Zinātne, 1996,434 Ipp.

Laime, S. Latvijas klinšu raksti : Ar izpēti saistīto jautājumu ievirzei. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa. 57. sēj., Nr. 5/6, 2003, 125.-138. Ipp.

Laime, S. Traces of rituāls in Latvian rock carvings. In: Aurinkopeura 2. Ed. by V. Poikalainen. Tartu : Eesti Muinastaideselts, Suomen muinaistaideseura, 2004, pp. 46-66.

Laime, S. Bēru rituālu atspulgi Latvijas klinšu rakstos. Grām.: Platforma, 2. Sast. J. Upeniece. Rīga : Zinātne, 2004, 144.-154. Ipp.

Laime, S. Rauņa Velnalas zīmju klints. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa. 58. sēj., Nr. 5, 2004,43.-54. Ipp.

Latvijas PSR arheoloģija. Rīga : Zinātne, 1974, 374 Ipp.

Mitoloģijas enciklopēdija, 2. sēj. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1994,416 Ipp.

Radiņš, A. 10.-13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures jautājumi. Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 1999, 199 Ipp.

Rūsiņš, V. Trīsdaļīgo strukturu veidošanas senaja pasaules uztvere un to aprakstīšanas problēma. Grām.: Platforma, 2. Sast. J. Upeniece. Rīga : Zinātne, 2004,173.-181. Ipp.

Straubergs, K. Pasaules jūra. Senatne un Māksla. Nr. 4, 1937, 169.-174. Ipp.

Velius, N. The World Outlook of the Ancient Balts. Vilnius : Mintis Publishers, 1989, 325 p.

Zemītis, G. Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē. Rīga : Latvijas vēs­tures institūta apgāds, 2004, 227 Ipp.

Zicāns, E. Latviešu tradīcija par garo pupu un ar to saistītie mītoloģiskie priekšstati. Rīga : A Gulbja izdevniecība, 1936.

Топоров, B.H. Первобытные представления о мире. Общий взгляд. В кн.: Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. Москва : Наука, 1982.

Флёрова, В.Е. Образ мира в изобразительном искусстве Хазарии. В кн.: Флёрова, В.Е. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. Москва : Мосты культуры / Гешарим, 2001, с. 136-155.

Downloads

Published

29.12.2022