ARHEOLOĢIJAS DATI JUMJA ATTĪSTĪBAS IZPĒTĒ LATVIEŠU MĪTISKAJOS PRIEKŠSTATOS

Authors

  • Mg. hist. Valdis Rūsiņš L

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.340

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamovičs, L. Diferenciācija un integrācija latviešu mitoloģijā. Senatne un Māksla. Nr. 4,1936,210.-218. Ipp.

Adamovičs, L. Senlatviešu reliģija. Grām.: Vēstures atziņas un tēlojumi. Red. F. Balodis. Rīga : Izglītības ministrija, 1937, 45.-115. Ipp.

Biezais, H. Baltie religion. In: The Encyclopaedia of Religion. Vol. 2, ed. by M. Eliade. London; New York, 1987, pp. 49-55.

Buža, Z. Dzīvnieku piekariņu semantika lībiešu viduslaiku arheoloģiskajā materiālā : diplomdarbs. Rīga : Latvijas Universitāte, 1995, 99 Ip.

Graudonis, J. Ieskats Ikšķiles vēsturē. Grām.: Daugavas raksti : no Aizkraukles līdz Rīgai / Latvijas Kultūras fonds; redkol.: R. Umblija u.c.; sast. V. Villeruša. Rīga : Zinātne, 1991,187 Ipp.

Latvijas PSR arheoloģija. Red. kol.: A. Bīrons u.c. Rīga : Zinātne, 1974,373 Ipp.

Neuland, L. Jumis die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1977, 186 S. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm studies in comparative religion, 15.

Neulande, L. Teorijas un fakti latviešu Jumja problemātikā. Akadēmiskā dzīve, 21. sēj. Minneapolis : Akadēmiskā dzīve, 1979,17.-21. Ipp.

Neulande, L. Jumis senlatviešu reliģijā. Rīga : Minerva, 2001,208 1pp.

Rūsiņš, V. Pārdomas par jumja simboliku un mitoloģisko ģenēzi. Latvijas Vēsture : Jaunie un jaunākie laiki. Nr. 2, 2000, 54.-59. Ipp.

Vasks, A., B. Vaska un R. Grāvere. Latvijas aizvēsture: 8500. g. pr.Kr.-1200. g. pēc Kr. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997, 223 Ipp.

Zariņa, A. Dažu Mārtiņsalas kapsētas kapu senlietu kompleksi ar stilizē­ tu dzīvnieku piekariņiem. Grām.: Arheoloģija un etnogrāfija, 11. laid. Rīga : Zinātne, 1974, 242.-253. Ipp.

Zemītis, G. Ornaments Latvijas dzelzs laikmeta senlietās un tā simboli­ ka. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa. Nr. 5 /6 ,1995, 21.-28. Ipp.

Zemītis, G. un V. Rozenberga (sast. un teksta aut.). Senču raksti. Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 1991, 47 Ipp.

Иванов, В.В. Отражение индоевропейской терминологии близнечного культа в балтийских языках. Б кн.: Балто-славянский сборник. Москва : Наука, 1972, с. 193-205.

Иванов, В.Б. О мифопоетических основах латышских дайн. Б кн.: Балто-славянские исследования, 1984. Москва : Наука, 1986, с. 3-28.

Нукшинский могильник. Ред. Э. Шноре и Т. Зейде. Рига : Изд-во Академии наук Латв. ССР, 1957, 149 с.

Downloads

Published

29.12.2022