ARHEOLOĢISKA STUDIJA PAR AUGŠZEMES PILSKALNU APLOCES VIETVĀRDIEM

Authors

  • Dr. hist., Dr. habil. art. Juris Urtāns L

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.341

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bielenstein, A. Die altlettische Burgberge Kurlands. Magazin der Lettischeliterārische Gesellschaft, Bd. 14, St. 2. Mitau, 1869, S. 12-142.

Bīlenstein, A. Kurzemes augšgalā. Latviešu Avīzes. Nr. 5,1883.

[Bīlenšteins, A.]. Lūgšana visiem, kam rūp par latviešu senatni. Baltijas Vēstnesis. 1883, 29. marts.

Brastiņš, E. Latvijas pilskalni: Zemgale un Augšzeme. Rīga, 1926.

Ciglis, J. Senās Sēlijas vēsturiskās ģeogrāfijas problēmas. Grām.: Latvijas arheoloģija : Pētījumi un problēmas. Rīga : N.I.M.S., 2002, 9.-21. Ipp. Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 8. Arheoloģija, numismātika, antropoloģija, paleobotānika.

Mugurēvičs, Ē. Latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas jautājumi Ernesta Brastiņa darbos. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. Nr. 4, 1992,16.-28. Ipp.

Mugurēvičs, Ē. Komentāri. Grām.: Livonijas hronika. Tulk. Ā. Feldhūns. Rīga, 1993, 333.-416. Ipp.

Mugurēvičs, E. Rakstītie avoti un arheoloģiskie materiāli par latgaļu senāko vēsturi. Grām.: Baltu filoloģija, 5. sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 1995, 7.-12. Ipp.

Šturms, E. Elka kalni un pilskalni Kursā. Grām.: Pagātne un tagadne : Vēstures skolotāju biedrības rakstu krājums, 1. Rīga : Vēstures skolotāju biedrība, 1936, 82.-102. Ipp.

Šturms, E. Elku kalni un pilskalni Kursā. Labietis. Nr. 1,1937,21.-32. Ipp.

Šturms, E. Baltische Alkhūgel. In: Conventus primus historicorum Balticorum Rigae, 16.-20. VIII1937. Acta et relata. Riga, 1938, S. 116-132.

Urtāns, J. Latvijas austrumu daļas jaunatklātie pilskalni. Rīga, 1995,128 Ipp.

Urtāns, J. "Kulta kalni" pie Augšzemes pilskalniem. Latvijas Vēsture. Nr. 3,1996, 7.-9. Ipp.

Urtāns, J. Augšzemes pilskalnu arheoloģiskās izpētes gaita. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. 55. sēj., Nr. 5/6, 2001, 45.-51. Ipp.

Мугуревич, Э.С. Восточная Латвия и соседние земли в X -XIII вв. Рига, 1965.

Уртанс, Ю. Городища Аугшземе в контексте культуры штрихо­ ванной керамики. В. кн.: Беларусь у аст эме трансеурапейстх сувязяу у I тысячягоддз1 н.э. : Тэзкы дакладау i паведамленняу м!жнароднай канферэнцьп. Мшск, 12-15 сакавша 1996 г. Мшск : НВФ "Vaukalaka", 1996, с. 77-78.

Downloads

Published

29.12.2022