LITHUANIAN ARCHAEOLOGY AND FOLKLORE: TOWARDS COOPERATION

Authors

  • Dr. Vykintas Vaitkevičius K

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.342

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alseikaite-Gimbutiene, M. Die Bestattung in Litauen in der vorge­ schichtlichen Zeit. Tübingen, 1946, 249 S.

Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksiniu tyrimu duomenys / V. Baltrünas, R. Andriusyte-Zukiene, B. Karmaza ir kt. Vilnius : Vilniaus Dailes akademijos leidykla, 2001,134 p.

Archaeology and Folklore: Theoretical Archaeology Group (TAG). Eds. A. Ga­zin-Schwartz and C. J. Holtorf. London; New York : Routledge, 1999, 287 p.

Aruodai : Lietuviu dvasines kultüros raiskos : etnologijos, kalbos ir istorijos saltiniu elektroninis svadas (cited 2005.14.III). Available:

http://www.aruodai.lt [Collection of sources on Lithuanian religious culture(forthcoming)].

Balys, J. Lietuvhļ pasakojamosios tautosakos motyvu katalogas (=Motifindex of Lithuanian Narrative Folklore). Tautosakos darbai. 1936, 2: 1-295.

Baity reliģijas ir mitoloģijas šaltiniai. XVI amžius. 2 t. Sudarē N. Velius. Vilnius : Mokslo ir enciklopēdiju leidybos institutas, 2001, 821 p.

Burström, M. Focusing on time. Disciplining archaeology in Sweden. In: Archaeology and Folklore, p. 35—47.

Dekanat Poboyski Ru 1784. LVIA SA, A 18 580.

Ežeras ant milžino delno : Lietuvty liaudies padavimai. Sudare N. Velius. Vilnius : Mintis, 1995, 192 p.

Gazin-Schwartz, A. and C. J. Holtorf. 'As long as ever I've known it'. On folklore and archaeology. In: Archeology and Folklore, p. 3-25.

Gimbutas, M. The Goodesses and Gods of Old Europe: 6500-3500 B C : Myths and Cult Images. Berkeley; Los Angeles : University of California Press, 1982, 304 p.

Gimbutas, M. The Language of the Goddess. [London] : Thames and Hudson, [1989], 388 p.

Girininkas, A. and V. Semenas. XIII a. Rekučiu gynybinis irenginys. Kultūras paminklai. 1995,2: 28-35.

Istoriniai padavimai (=Lithuanian Historical Legends). Ed. J. Balys. Chicago : Lietvuiu kataliku spaudos draugija, 1949,104 p.

Jurginis, J. Pagonybes ir krikscionybes santykiai Lietuvoje. Vilnius : Mintis, 1976.

Kai miliinai gyveno : Padavimai apie miestus, ežerus, kalnus, akmenis. Parenge B. Kerbelyte. 2. leid. Vilnius : Vaga, 1983,127 p.

Kerbelyte, B. Lietuvty liaudies padavimai. Vilnius : Vaga, 1970, 269 p.

Kerbelyte, B. Lietuvty liaudies padavimy katalogas. Vilnius : Lietuvhļ kal­bos ir literatūros institutas, 1973, 89 p.

Layton, R. Folklore and world view. In: Archaeology and Folklore, p. 26-34.

Lietuvty tautosaka. Pasakos, sakmes, pasakojimai, oracijos, t. 4. Red. L. Sauka. Vilnius : Mintis, 1967, 839 p.

Lithuanian Archaeology : Investigations and Findings / A. Merkevičius, R. Rimantienē, A. Butrimas ir kt. [Vilnius:] Etnomedijos spauda, 1998, 31 p.

Piasecka, B., I. Stankevičiūte and V. Vaitkevičius. Vilniaus apylinkiu padavimai. Tautosakos darbai. 2005, Nr. 22 (forthcoming).

Puzinas, J. Naujausitļ proistoriniiļ tyrinejimii duomenys. Senove. 1938,4: 173-303.

Šimenas, V. Videvutis - legenda ar tikrove? In: Vakaru balt-ц archeologija ir istorija : Tarprespublikines mokslines konferencijos medžiaga. Klaipeda, 1989, p. 41-49.

Šimenas, V. Legenda apie Videvutļ ir Brutenj (legendos šaltiniu klausimu). In: Senoves baity kultūra. Prūsijos kultūra. Sudare G. Beresnevičius ir I. Narbutas. Vilnius : Academia, 1994, p. 18-63.

Urbanavičius, V. Seniļjtļ tikejimiļ reliktai Lietuvoje XV-XVII amžiais. 3. laidojimo papročiai Uliūnuose XVI-XVII amžiais. Lietuvos TSR Mokshļ akadēmijas darbai (A). 1975,1: 51-62.

Urbanavičius, V. Seniļjiļ tikejimiļ reliktai Lietuvoje XV-XVII amžiais. 4. Pagoniškos šventvietes XVI-XVII amžiais. Lietuvos TSR Mokshļ akadēmijas darbai (A). 1977, 3: 79-89.

Vaitkevičius, V. Senosios Lietuvos šventvietes. Žemaitija. Vilnius :°Diemedis, 1998, 743 p.

Žemes atmintis: Lietuvip liaudies padavimai. Parenge B. Kerbelyte. Vilnius : Lietuviiļ literatūros ir tautosakos institutas, 1999, 254 p.

Кербелите, Б. Типи Народных сказаний. Структурно-семантическая классификация литовских этиологических, мифологических сказаний и преданий (=The Types of Folk Legends. The Structural-semantic Classification of Lithuanian Aetiological, Mythological and Historical Legends). СанктПетербург : Европейский Дом, 2001, 605 с.

Downloads

Published

29.12.2022