BALTU PASAULES MODEĻA ATSPOGUĻOJUMA IESPĒJAMĀS PARALĒLES FOLKLORĀ UN ARHEOLOĢISKAJĀ ORNAMENTĀ

Authors

  • Mg. art. Baiba Vaska

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.343

Downloads

Download data is not yet available.

References

Äberg, N. Forhistorisk nordisk Ornamentik. Uppsala : J.A. Lindblads Forlag, 1923.

Bička, A. Vēlreiz ... un no jauna par Lielvārdes jostām. Dabas un vēstures kalendārs 1991. gadam. Rīga : Zinātne, 1990, 251.-256. Ipp.

Biezais, H. Seno latviešu debesu dievu ģimene. Rīga : Minerva, 1998,3651pp.

Bitner-Wroblewska, A. From Samland to Rogaland : East - West Connections in the Baltic Basin During the Early Migration Period. Warszawa : Panstowe Muzeum Archeologiczne, Stowararszyszenie Naukowe Archeologow Polskich, 2001, 256 p.

Bliujiene, A. The origin and the main ornamentation features of the Curonian animal style. In: Prehistoric Art in the Baltic Region. Vilnius : Vilniaus dailes akademijos leidykla, 2000, pp. 127-139. Acta academia artum Vilniensis, 20.

Brastiņš, E. Latviešu ornamentika. Rīga : Vālodze, 1923, 82 1pp.

Davidson, E. Scandinavian Mythology. London; New York; Sydney; Toronto : Paul Hamlyn, 1969,141 p.

Filip, J. Enzyklopaedisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Bd. 1-2. Prag : Academia, 1969, Bd. 2, S. 1756.

Gaiestin, M.C. Bronzes withauth a context. In: I bronzi antichi: produzione e tecnologia : Atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi antichi, Aquilea, Monographies instrumentum, 21. Montagnac : Mergoil, 2002, pp. 489, 499.

Gimbutas, M. The Language of the Goddess: Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization. San Francisco : Harper & Row, 1989, xxiii, 388 p.

Ģinters, V. Senlatviešu simbolikas problēmas. Grām.: Ieskatītais un atzī­tais : rakstu krāj. Stokholma : Daugava, 1963, 203.-233. Ipp.

Graudonis, J. Turaidas pils. Turaidas muzejrezervāts, 2003,105 Ipp.

Ievads latviešu tautas tērpa vēsturē. A. Dzērvīša Aun V. Ģintera redakcijā. Rīga : J. Grīnberga izd., 1936, 256 Ipp.

Jungs, K.G. Dzīve. Māksla. Politika. Rīga : Zvaigzne ABC, [2001], 231 Ipp.

Kovacs, T. The Bronze Age in Hungary. Budapest : Corvina Press, 1977, 100 p.

Latvijas PSR arheoloģija. Rīga : Zinātne, 1974, 374 Ipp.

Latvju dainas. K. Barona kopojumā. 5 sēj. Rīga : Walters un Rapa, 5. sēj., 1922. Tekstā - LD.

Latvju tautas dainas : Ilustrēts izdevums ar variantiem un zinātniskiem apcerējumiem, sakārt. R. Klaustiņš, red. J. Endzelīns. Rīga : Literatūra, 1. sēj., 1928; 10. sēj., 1932. Tekstā - LTD.

Megaw, R. and V. Megaw. Celtie A rt: From Its Beginnings to the Book of Kells. Thames & Hudson, 1996, 288 p.

Radiņš, A. Pirmo pilsētu veidošanās problēma Latvijā. Grām.: Latvijas arheoloģija : Pētījumi un problēmas. Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2002, 143.­ 151. Ipp.

Rubenis, A. Senās zīmes un simboli. Rīga : Latvijas Vides aizsardzības kluba Arkādijas nodaļa, 1990, 73 Ipp.

Saliņ, B. Die altgermanische Thierornamentik : Typologische Studie über Germanische Metallgegenstände aus dem IV. bis IX. Jahrhundert, nebst einer Studie über Irische Ornamentik. Stockholm : K. L. (Beckmans Buchdruckerei) (Ascher & Co), 1904.

Sudmalis, J. Rotājošs raksts latviešu tautas mākslā. Grām.: Dabas un vēs­tures kalendārs, 1972. Rīga, 1971, 241. Ipp.

Šmits, P. Latviešu mitoloģija. Rīga, 1926.

Šņore, E. Kivtu kapulauks. Rīga : Zinātne, 1987, 84 Ipp.

Šņore, E. Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņi Latvijas austrumu daļā. Rīga : Zinātne, 1993, 110 Ipp.

Urtāns, V. Plastiskie bronzas zirdziņi. Grām.: Arheoloģija un etnogrāfija. 11. laid. Rīga : Zinātne, 1974, 212.-219. Ipp.

Vaitkunskiene, L. Žviliu kapininas. Vilnius : Diemedžio leidykla, 1999, 247 p. Lietuvos archeologija, 17.

Vaska, B. Latgaļu 8.-9. gs. manšetaproču ornaments. Grām. Arheoloģija un etnogrāfija. 18. laid. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996, 137.-146. Ipp.

Vaska, B. Designs on ancient Latgallians men's arm-bands 9-12th centuries. In: Prehistoric Art in the Baltic Region. Vilnius : Vilniaus dailes akademijos leidykla, 2000, pp. 113-126 . Acta academia artum Vilniensis, 20.

Vaska, В. Procesi zemgaļu ornamentā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā. Grām.: Pētījumi zemgaļu senatnē : rakstu krāj. Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2004,127.-149. Ipp. Latvijas Vēstures muzeja raksti.

Vasks, А., B. Vaska un R. Grāvere. Latvijas aizvēsture 8500. g. pr. Kr.-1200. g. pēc Kr. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997, 223 Ipp.

Vijups, A. Pakavsaktas ar masīvām un garenām zvērgalvām Latvijas 14.­ 15. gs. arheoloģiskajā materiālā. Grām.: Arheoloģija un etnogrāfija, 17. laid. Rīga, Zinātne, 1994,124.-127. Ipp.

Zariņa, A. Apģērbs Latvijā 7.-17. gs. Rīga : Zinātne, 1999,157 Ipp.

Иванов, Вяч. Вс., B.H. Топоров. К проблеме лтш. Jumis и балтийского близнечного култа. В кн.: Балто-славянские исследования, 1982. Москва : Наука, 1983, с. 140-175.

Мугуревич, Э.С. Восточная Латвия и соседние земли в Х-ХШ вв. Рига : Зинатне, 1965, 144 с.

Рыбаков, Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита. В кн.: Советская археология, 1965, 2. Москва : Наука, 1965, с. 13-32.

Цетлин, Ю.Б. Предметная изобразительная деятельность древнего человека, ее природа и содержание. В кн.: Российская археология, № 2, 2004, с. 87-95.

Энеолит СССР. Москва : Наука, 1982, 360 с. Археология СССР.

Downloads

Published

29.12.2022