FINDING AND ASKING THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT QUESTIONS. ON THE USE OF ORAL TRADITION IN ARCHAEOLOGY

Authors

  • PhD Christer Westerdahl N

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.345

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alver, Brynjulf. Historiska sägner och historisk sanning (orig. in Norvegian, Oslo 1962). In: Klintberg, B. (ed). Tro, sanning, sägen. Stockholm, 1975.

Brendalsmo, Jan A., Frans-Arne Stylegar. Om kirkesagn og odekirkerkirker. Muntlig tradisjon og stedsnavn som kilder for forskningen. In: Hikuin, 30. Arhus, 2003, s. 69-93. Kirkearkaeologi i Norden, 7.

Cederschiöld, Vilhelm. Sant och osant i folksägnen. Stockholm, 1932.

Dahlstedt, Tone. Tro och föreställningar kring vittra i övre Norrland (togeth­er with Westerström, Gunnel: Ortnamn pä troll- och vit(t)er- i övre Norrland). Skrifter utgivna av DAUM. Umea, 1976.

Edblom, Lena. Ģeometriska 1600-talskartor och muntlig tradition som

arkeologiska källor. In: Edblom, L. och L. Grundberg (red). Arkeologi nolaskogs. Fornliimningar, fynd och forskning i norra Ängermanland. Örnsköldsvik, 1992, s. 89-98.

Enqvist, Arvid. Tvä folksägner frän Hälsingland i äldre och nyare uppteckningar. In: Folkminnen och Folktankar. Göteborg, 1930, s. 123-130.

Eskeröd, Albert. Ärets dring. Etnologiska studier i skördens och julens tro och sed. Stockholm. 1947. Nordiska museets Handlingar, 26.

Fjellström, Phebe. Älvdalskulturer kring Bottenvikens spēts ur etnologiskt perspektiv. In: Julku, K. (ed.). Nordkalotten i en skiftamde vdrld- kulturer utan gränser och stater over gränser. Tredje nordiska symposiet om Nordskandinaviens his­toria och kultur. Studia Historica Septentrionalia 14: 2. Rovaniemi, 1987, s. 19-38.

Hasslöf, Olof. The concept of living tradition. In: Hasslöf, O. et al. Ships and Shipyards, Sailors and Fishermen. Copenhagen, 1972. pp. 20-26.

Hellman, Bo. Mordet i Nätra kyrka. In: Angermanland,13. Härnösand, 1974, s. 16-22.

Holstein, Lars (ed.). Det maritima kulturlandskapet. Artiklar och studier frän Bottenviksprojektet. Umea, 1988.

Ilves, Kristin. The seaman's perspective in landscape archaeology. Landing sites on the maritime cultural landscape. Estonian Journal of Archaeology. Vol. 8, No. 2, 2004, pp. 163-177.

Immonen, Toivo. Kurkijoen seutu Ruotsin vallan aikana vv. 1570-1710. In: Kurkijoen kihlakunnan historia, 1-3. Pieksämäki, 1958, s. 81-422.

Koivunen, Pentti. Keminmaan kirkkonpaikan tutkimukset Valmarinniemellä kesällä. In: Faravid, 5. 1982.

Kuujo, Erkki. Raja Karjala-Ruotsin vallan aikana. Joensuu, 1963.

Larsson, Gunnar. Kyrkbyggnadssägner frän Hälsingland. Kring sägen­ stoff som historisk källa. In: Tre Kulturer. Johan Nordlander-sällskapets ärsbok. Umea, 1990, s. 34-47.

Magnus, Olaus. A Description of the Northern Peoples, 1-3. Ed. by Peter Foote. Hakluyt Society. London, 1996-1998 (1555).

Nerman, Birger. Folktraditioner arkeologiskt bestyrkta. In: Etnologiska studier, tillägnade N. E. Hammarstedt. Stockholm, 1921.

Nordin, Ingeborg. Staffan, hälsingarnas apostel i lokal tradition och levande sägen. In: Fornvännen. Nr. 3, 1932, s. 129-150.

Nordin-Grip, Imber. När traditionen lever. Nägra hälsingesägner och deras lokala rötter. In: Folkminnen och Folktankar, XXV, h. 2, e.g. 1938, s. 92ff. (Guldflaggsbro).

Nordländer, Johan. Norrlands äldsta sägner. Uppsala, 1907.

Notes and Queries on Anthropology. 6th ed., rev. and rewrit, by a Committee of the Royal Anthropological Institution of Great Britain and Ireland. London (1874), 1951 (1967 reprint).

Ong, Walter J. Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. London, 1982.

Palmenfelt, Ulf. Prästdräpssägnen i Sverige. Lokala variationer hos en medeltida vandringssägen. Uppsats för fördjupningskurs etnologi HT 1981. Stockholms universitet. Seminar paper.

Pettersson, O.P. Sagor frän Asele lappmark. Svenska sagor och sägner. Stockholm : Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 1945.

Roosval, Johnny. "Tomas biskop" pä Nora funt? In: Angermanland. Härnösand, 1947, s. 16-22.

Runnquist, I. Mordet i Sandby. En jämförelse mellan muntlig tradition och historisk verklighet. In: Rig, 4. Stockholm, 1983, s. 97-116.

Saloheimo, Veijo. Ortodoksinen kirkko Pohjois-Karjalassa 1600-luvulla. In: Investigatio Memoriae patrum. Libellus in Honorem Kauko Pirinen. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, 93.1975. s. 53-66.

Saloheimo, Veijo. Pohjois-Karjalan historia, II. Toinen korjattu painos. Joensuu, 1986.

Stylegar, Frans-Arne. Stavkirker og muntlig kultur. In: Foreningen for norske fortidsminders bevaring. Ärbok. 1998, s. 131-146.

Stylegar, Frans-Arne. Bidrag til en sagnkirkes arkeologi. Et stolpebygget kapell fra hoymiddelalderen i Äseral. In: Foreningen for norske fortidsminders bevaring. Ärbok. 2001, s. 125-136.

von Sydow, Carl Wilhelm. Om traditionsspridning. Scandia (Lund). Vol. 5,1932, s. 321-344.

Tomasson, Torkel. Negra sägner, seder och bruk upptecknade efter lapparna i Asele och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren. 1917. Uppsala, 1988. Skrifter utg. genom ULMA.

Vretemark, Maria. Torkan gav traditionen liv. In: Popular Arkeologi. Nr. 1, 1989, s. 12-15.

Vretemark, Maria. Karleby kyrka : traditionen som blev sann. Smäskrifter, Nr. 5. Skara : Skaraborgs länsmuseum, 1998.

Westerdahl, Christer. Samer nolaskogs : en historisk Introduktion till samerna i Ängermanland och Äsele lappmark. Örnsköldsviks kommuns skriftserie, Nr. 8. Bjästa, 1986.

Westerdahl, Christer. "Et sätt som liknar them uti theras öfriga lefnadsart." Om äldre samiskt bätbygge och samisk bethantering. Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, Nr. 11. Umea, 1987. Diss.

Westerdahl, Christer. Norrlandsleden II = The Norrland Sailing Route II. Description of the maritime cultural landscape. Beskrivning av det maritima kulturlandskapet. Report from a survey in Norrland and northern Roslagen, in 1975-1980. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, XXIII. Härnösand, 1988. Partly in English.

Westerdahl, Christer. Norrlandsleden I = The Norrland Sailing Route I. Sources of the maritime cultural landscape. A handbook of marine archaeolog­ical survey. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, XXIV. Härnösand, 1989. Extensive summary in English.

Westerdahl, Christer. En kulturgräns nolaskogs. Örnsköldsviks museums smäskriftserie, Nr. 20. Örnsköldsvik, 1989.

Westerdahl, Christer. De första prästerna i Anundsjö lappmark : en medeltida tradition. In: Oknytt, 1-2. Medlemsblad för Johan Nordlander-säll­ skapet. Umeä, 1989, s. 55-75

Westerdahl, Christer. Norra Angermanland som kulturell gränszon. In: Tre Kulturer. A rsbokför Johan Nordlander-sällskapet. 1990.

Westerdahl, Christer. Kulturgränszonen i norra Angermanland : dess yttringar under ett längre tidsperspektiv och nägra försök till förklaringar. In: Edlund, L.E. (utg.). Kulturgränser - sägen eller verklighet? Umea : Universitet Umeä, 1994, s. 309-327.

Westerdahl, Christer, The Norrland Survey and its aftermath. In: Lindström, M. (ed.). The Marine Archaeology of the Baltic Sea Area : research reports, No. 1. Södertörns högskola (Univ, college). Stockholm, 1999, pp. 100-104.

Westerdahl, Christer. The heart of hearths : some reflections on the sig­nificance of hearths in nature, culture and in human memory. In: Current Swedish Archaeology. Vol. 10, 2002, pp. 179-198.

Westerdahl, Christer. Maritime culture in an inland lake? In: Brebbia, C. and T. Gambin (ed.). Maritime Heritage. 1st International Conference on Maritime Heritage, Malta. Southampton; Boston, 2003, pp. 17-26.

Westerdahl, Christer. Landskap, människa, skepp. Om en maritim inland­skultur vid Vänern. En Studie kring människor, bätar, vattentransport och segelsjöfartfrän förhistorien till tiden före sekelskiftet 1900. Skärhamn; Beograd, 2003.

Westerdahl, Christer. Seal on land, elk at sea : notes on and applications of the ritual landscape at the seaboard. The International Journal of Nautical Archaeology (IJNA). Vol. 34, No. 1, 2005, pp. 2-23.

Westerdahl, Christer. Skärgärdskapell i Norden : en kortfattad översikt med nägra reflexioner. In: Hikuin. Arhus (in print).

Westerdahl, Christer. Research on oral tradition in archaeology. Manuscript.

Downloads

Published

29.12.2022