PODNIECĪBA LATVIEŠU FOLKLORĀ

Authors

  • Mg. hist., Mg. art. Baiba Dumpe L

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.349

Downloads

Download data is not yet available.

References

Karulis, K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga : Avots, 2001.

Kursīte, J. Pasaules radīšanas (kosmogoniskā) mīta atspulgs latviešu dai­nās. Grāmata. Nr. 7/8,1991, 44.-52. Ipp.

Latviešu tautasdziesmas 1.-8. sēj. Rīga : Zinātne, 1979-2004.

Latvijas padomju enciklopēdija. 10.ļ sēj. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redak­cija, 1987.

Loze, I. Akmens laikmeta māksla. Rīga : Zinātne, 1983.

Mežale, B. Akmenim dziļas saknes. Literatūra un Māksla. Nr. 34,1985.

Mežale, B. Ieskats tautas poēzijas dziļstruktūrā. Grām.: Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā. Rīga : Zinātne, 1988, 26.-40. Ipp.

Straubergs, K. Latviešu buramie vārdi. 2 sēj. Rīga : Latviešu folkloras krā­tuve, 1939, 1941.

Лозе, И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига : Зинатне, 1979, 204 с.

Downloads

Published

29.12.2022